Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2021 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   GER DOW BA JI QUAN
提供八極拳同好一個網上聚會與討論的地方,並介紹國術中的八極拳-格鬥八極-門,含實戰技巧說明,如你想要更了解格鬥八極拳,歡迎來到『格鬥八極』英文網站
本日人次 本日人數
本週人次 本週人數
本月人次 本月人數
年度人次 / 數 / 累積總人次 899
最大日訪客 121 最大訪客日 2006-05-16
最大周訪客 241 最大訪客週 2006-20
最大月訪客 260 最大訪客月 2006-05
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2009-09 13 1.46% 12
2009-08 10 1.12% 10
2009-07 4 0.45% 4
2009-06 10 1.12% 8
2009-05 7 0.79% 7
2009-04 12 1.35% 10
2009-03 20 2.24% 20
2009-02 15 1.68% 15
2009-01 13 1.46% 12
2008-12 14 1.57% 14
2008-11 17 1.91% 16
2008-10 8 0.90% 8
2008-09 28 3.14% 27
2008-08 21 2.36% 20
2008-07 27 3.03% 26
2008-06 9 1.01% 9
2008-05 15 1.68% 14
2008-04 12 1.35% 12
2008-03 39 4.38% 37
2008-02 18 2.02% 16
2008-01 16 1.80% 14
2007-12 18 2.02% 16
2007-11 29 3.25% 27
2007-10 17 1.91% 17
2007-09 6 0.67% 6
2007-08 4 0.45% 4
2007-07 8 0.90% 7
2007-06 5 0.56% 5
2007-05 23 2.58% 23
2007-04 20 2.24% 18
2007-03 12 1.35% 11
2007-02 9 1.01% 9
2007-01 9 1.01% 9
2006-12 16 1.80% 16
2006-11 7 0.79% 6
2006-10 5 0.56% 5
2006-09 8 0.90% 8
2006-08 13 1.46% 11
2006-07 23 2.58% 21
2006-06 27 3.03% 22
2006-05 260 29.18% 248
2006-04 5 0.56% 5
2006-03 5 0.56% 5
2006-02 8 0.90% 7
2006-01 4 0.45% 4
2005-12 9 1.01% 8
2005-11 13 1.46% 11

©1998-2021 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.